แนะนำวิธีติดตั้งคอนโทรลแยก สำหรับเตาซาวน่าคอนโทรลในตัวเสีย เนื่องจากอายุการใช้งาน หรือจากความชื้นที่ลูกค้ามักรดน้ำลงหินแล้วเลอะถึงตัวคอนโทรลในตัว

แนะนำวิธีติดตั้งคอนโทรลแยก สำหรับเตาซาวน่า Built-in control เสีย

การเปิดใช้งานปรกติ (โหมด A)

1. กดปุ่ม On/Off เพื่อเปิดเครื่อง

2. ตั้งค่าอุณหภูมิกดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงที่ตั้งได้คือ 50-110°C ได้ค่าที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม Enter

3. ตั้งค่าเวลากดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงที่ตั้งได้คือ 10 นาที – 12 ชั่วโมง ได้ค่าที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม Enter (กด 1 ครั้ง = 10 นาที, กดค้าง 3 วินาที เวลาจะเพิ่มลดอัตโนมัติ)

4. เมื่อเวลาถอยหลังแสดง “0” เตาจบการทำงาน (หรือกดปุ่ม On/Off เมื่อต้องการปิดเองก่อนเวลาที่ตั้งไว้)

การตั้งเวลาเปิดล่วงหน้า (โหมด B)

1. ตั้งค่าตามโหมด A ข้อ 1-4

2. กดปุ่ม “Model” เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด B

3. ตั้งเวลาเปิดล่วงหน้ากดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงที่ตั้งได้คือ 10 นาที – 12 ชั่วโมง ได้ค่าที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม Enter (กด 1 ครั้ง = 10 นาที, กดค้าง 3 วินาที เวลาจะเพิ่มลดอัตโนมัติ)

4. เมื่อเวลาถอยหลังแสดง “0” เตาเริ่มทำงาน (เสร็จสิ้นโหมด B) แล้วจะเข้าสู่โหมด A ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ เมื่อเวลาถอยหลังแสดง “0” เตาจบการทำงาน (เสร็จสิ้นโหมด A) หมายเหตุ: การป้อนค่าทำได้ช่วงที่ไฟยังกระพริบอยู่ หากระหว่างตั้งค่ามีไฟหยุดกระพริบก่อนที่จะตั้งเสร็จ ให้กดปุ่ม On/Offอีกครั้งเพื่อเริ่มป้อนค่าใหม่

การใช้คอนโทรลเตาซาวน่า Oceanic OC-SB : แบบละเอียด

การใช้งานคอนโทรลซาวน่า Amazon : ตั้งเวลาเปิด

การตั้งเวลาเปิดล่วงหน้า

1. กดปุ่ม On/Off เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม “Mode” เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด A

3. ตั้งค่าเวลากดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ตั้งเวลาเปิดล่วงหน้าได้ 8 ชั่วโมง เวลาที่ครื่องทำงานคือ 30 นาที – 4 ชั่วโมง หากมากกว่า 4 ชั่วโมงคือการตั้งเวลาล่วงหน้า เช่น ป้อน 5 ชั่วโมงหมายถึง ตั้งเปิดล่วงหน้า 1 ชั่วโมง รอจนค่าที่ตั้งไว้หยุดกระพริบ

4. ตั้งค่าอุณหภูมิกดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งได้คือ 40-105°C รอจนค่าที่ตั้งไว้หยุดกระพริบ

5. กดปุ่ม On/Off อีก 1 ครั้งเมื่อต้องการปิด

การใช้งานคอนโทรลซาวน่า Amazon : ตั้งเวลาเปิด

การเปิดใช้งานปรกติ (ทำงานเกิน 4 ชั่วโมง)

1. กดปุ่ม On/Off เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม “Mode” เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด B

3. ตั้งค่าเวลากดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงเวลาทำงานที่ตั้งได้คือ 30 นาที – 12 ชั่วโมง รอจนค่าที่ตั้งไว้หยุดกระพริบ

4. ตั้งค่าอุณหภูมิกดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งได้คือ 40-105°C รอจนค่าที่ตั้งไว้หยุดกระพริบ

5. กดปุ่ม On/Off อีก 1 ครั้งเมื่อต้องการปิด

การใช้งานคอนโทรลซาวน่า Amazon (ใช้เกิน4ชั่วโมง)

การเปิดใช้งานปรกติ (ทำงานไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

1. กดปุ่ม On/Off เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม “Mode” เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด A

3. ตั้งค่าเวลากดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงเวลาทำงานที่ตั้งได้คือ 30 นาที – 4 ชั่วโมง รอจนค่าที่ตั้งไว้หยุดกระพริบ

4. ตั้งค่าอุณหภูมิกดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งได้คือ 40-105°C รอจนค่าที่ตั้งไว้หยุดกระพริบ

5. กดปุ่ม On/Off อีก 1 ครั้งเมื่อต้องการปิด

การใช้งานคอนโทรลซาวน่า Amazon (ใช้ไม่เกิน4ชั่วโมง)
การเปิดใช้งานปรกติ (ทำงานไม่เกิน 4 ชั่วโมง)
1. กดปุ่ม On/Off เพื่อเปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม “Mode” เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด A
3. ตั้งค่าเวลากดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงเวลาทำงานที่ตั้งได้คือ 30 นาที – 4 ชั่วโมง รอจนค่าที่ตั้งไว้หยุดกระพริบ
4. ตั้งค่าอุณหภูมิกดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งได้คือ 40-105°C รอจนค่าที่ตั้งไว้หยุดกระพริบ
5. กดปุ่ม On/Off อีก 1 ครั้งเมื่อต้องการปิด

การเปิดใช้งานปรกติ (โหมด A)

1. กดปุ่ม On/Off เพื่อเปิดเครื่อง

2. ตั้งค่าอุณหภูมิกดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงที่ตั้งได้คือ 50-110°C

3. ตั้งค่าเวลากดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงที่ตั้งได้คือ 30 นาที- 8 ชั่วโมง (กด 1 ครั้ง = 10 นาที)

4. รอ 5 วินาที จนค่าหยุดกระพริบ แปลว่าคอนโทรลรับคำสั่งแล้ว เสร็จสิ้นการตั้งค่า

5. เมื่อเวลาถอยหลังแสดง “0” เตาจบการทำงาน (หรือกดปุ่ม On/Off เมื่อต้องการปิดเองก่อนเวลาที่ตั้งไว้)

การตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า (โหมด B)

1. ตั้งค่าตามโหมด A ข้อ 1-4

2. กดปุ่ม “Model” เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด B

3. ตั้งค่าเวลาเปิดล่วงหน้ากดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงที่ตั้งได้คือ 0 – 12 ชั่วโมง (กด 1 ครั้ง = 10 นาที)

4. รอ 5 วินาที จนค่ากระพริบ แปลว่าคอนโทรลรับคำสั่งแล้ว เสร็จสิ้นการตั้งค่า

5. เมื่อเวลาถอยหลังแสดง “0” เตาเริ่มทำงาน (เสร็จสิ้นโหมด B) แล้วจะเข้าสู่โหมด A ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ เมื่อเวลาถอยหลังแสดง “0” เตาจบการทำงาน (เสร็จสิ้นโหมด A)

หมายเหตุ: การป้อนค่าทำได้ช่วงที่ไฟยังกระพริบอยู่ หากระหว่างตั้งค่ามีไฟหยุดกระพริบก่อนที่จะตั้งเสร็จ ให้กดปุ่ม On/Offอีกครั้งเพื่อเริ่มป้อนค่าใหม่

การใช้คอนโทรลเตาซาวน่า Oceanic OC-SA II : การตั้งเวลาเปิดล่วงหน้า

การใช้คอนโทรลเตาซาวน่า Oceanic OC-SA II

เบื้องต้น การเปิดใช้งานปรกติ (โหมด A)

1. กดปุ่ม On/Off เพื่อเปิดเครื่อง

2. ตั้งค่าอุณหภูมิกดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงที่ตั้งได้คือ 50-110°C

3. ตั้งค่าเวลากดปุ่ม เพิ่มขึ้น ลดลง ช่วงที่ตั้งได้คือ 30 นาที- 8 ชั่วโมง (กด 1 ครั้ง = 10 นาที)

4. รอ 5 วินาที จนค่าหยุดกระพริบ แปลว่าคอนโทรลรับคำสั่งแล้ว เสร็จสิ้นการตั้งค่า

5. เมื่อเวลาถอยหลังแสดง “0” เตาจบการทำงาน (หรือกดปุ่ม On/Off เมื่อต้องการปิดเองก่อนเวลาที่ตั้งไว้)

การใช้คอนโทรลเตาซาวน่า Oceanic OC-SA II : เบื้องต้น

รายละเอียดสินค้า

OC-SA II digital control panel (สำหรับ Oceanic Sauna)

OC-SB digital control panel (สำหรับ Oceanic Sauna)

OC-B digital control panel (สำหรับOceanic Steam)

OC-S Option Button (สำหรับ Oceanic Steam)

TC-135A digital control panel (For STEAMIST )

CON4 digital control panel (สำหรับ AMAZON, HARVIA, SAWO Sauna)

CON6 wall-mounted digital control panel with control box (สำหรับ STEAMIST )

CON10 digital control panel (สำหรับ AMAZON, HARVIA, SAWO Sauna)

รุ่นคอนโทรลต่างๆ Sauna&Steam Control